Webinar
Webinar

Rocket Internet är en av världens största Internet inkubatorer med över 100 ledande internetföretag i sin portfölj såsom Zalando och eDarling och sysselsätter idag mer än 20 000 personer världen över. Vår framgång bygger på ett internationellt team av högt motiverade unga entreprenörer med spetskompetens inom nyckelområdet Online Marketing. Rocket Internets mål är att skapa framgångsrika globala företag, och för att lyckas med detta är vi ständigt på jakt efter talanger med de färdigheter som krävs för att lyckas.

Det är aldrig för tidigt att börja din entreprenörskarriär!

Med detta i åtanke, introducerar vi nu Rocket Internets "Online Marketing Webinar för blivande entreprenörer". För att skapa en så relevant, insiktsfull och intressant dialog som möjligt kommer detta webinar att genomföras tillsammans med vårt unga ( grundat hösten 2012 ) och multinationella (12 länder och växande) portfolioföretag CupoNation.

Webinar för blivande entreprenörer

Genom denna serie av webbseminarier, kommer vi dela med oss av vår kunskap och kunnande kring hur det är att bygga upp ett framgångsrikt företag, utifrån en fallstudie av CupoNation. Webinariet kommer att bestå av två stycken två-timmars seminarier som kommer hållas av grundare och funktionella experter till Rocket Internet-företag. Följande ämnen kommer att behandlas under webinaret:

 1. Lessons learned from building international start-ups(2013-11-21, 13:00 CET)
  Denna session kommer att behandla de viktigaste faktorerna bakom en lyckad uppstart och ge djupdykningar med praktiska exempel från CupoNation. Dr. Andreas Fruth kommer beröra frågor såsom hur man skapar en tydlig affärsmodell, bygger rätt team från grunden, gör noga val av marknader samt hur strategi bäst blir verklighet.

 2. Rights and Wrongs of the Online Marketing World(2013-11-28, 13:00 CET)
  Förståelse för sina marknadsföringskanaler och ett gediget rapporteringssytem är grundläggande förutsättningar för alla start-ups. I denna session kommer Dr. Fruth därför ge en översikt av  sökmotorsmarknadsföring och affiliate-marknadsföring samt vikten av de olika kanalerna. Vidare kommer särskilda nyckeltal och grunden för all online marknadsföring – business intelligence -  att diskuteras och deras grundläggande betydelse förklaras.

 3. Fallstudie – "Rabattkampen"
  Alla intresserade deltagare kommer att få möjlighet att arbeta närmare med en spännande fallstudie baserat på ett av våra företag, CupoNation genom: "CupoNations Rabattkampen". CupoNation är en av de ledande aktörerna på den kraftigt expanderande internationella rabattmarknaden. Fallstudien kommer att presenteras efter den andra webinarie sessionen och kommer att pågå under två veckor i över 10 länder spridda över 3 kontinenter. De tre bästa svaren från varje land kommer att få en möjlighet till en intervju och kommer att övervägas för en Online Marketing eller Business Development position vid CupoNation eller Rocket Internet. Den internationella vinnaren kan välja mellan endera en tre månaders praktikplats med inkluderat boende i München eller en MacBook Pro.

Efter varje session kommer det att finnas tid för dina frågor och tankar om hur det är att bygga upp ett nätbaserat företag.

Alla sessioner kommer att omfatta en blandning av teori, verktyg och metoder, exempel och erfarenheter från våra internationella aktiviteter. Många av de ämnen som diskuteras är exklusiva och Rocket Internet intern praxis. Deltagarna kommer att få en djup förståelse av Online Marketing för nätbaserade företag, utmaningar och möjligheter. Efter webinariet kommer du att få chansen att sätta dina kunskaper på prov i CupoNations rabattkamp

Om du har några frågor berörande webinariet är du välkommen att kontakta: david.horal@cuponation.se

Så registrerar du dig:

 1. Registrera dig genom att fylla i formuläret nedan.
 2. Du kommer att få ett e-post meddelande med all nödvänding information.

Krav

 • Dator och en stabil internetuppkoppling


Online Marketing Webinar for aspiring entrepreneurs

Rocket Internet is one of the world’s largest internet incubators with over 100 market-leading companies in its portfolio, employing more than 20 000 people worldwide. Our success is based on an international team of highly motivated young entrepreneurs combined with the central intelligence for key knowledge within the online industry – (Online) Marketing excellence. Rocket’s mission is to create great companies worldwide. To achieve this goal, we want not only to attract but also to develop talent with the skills needed to be successful early on. It is never too early to start your entrepreneurial career!

The Webinar for aspiring entrepreneurs

Through this series of webinars, we would like to share our knowledge and knowhow on building a successful startup based on the case study of CupoNation. The webinar will consist of two 2-hour sessions held by Managing Directors of Rocket Internet companies supported by functional experts. The following topics will be covered during the webinar:

 1. Lessons learned from building international start-ups
  (2013-11-21, 13:00 CET)
  This session will focus on the process involved in launching your own venture successfully. Amongst other things, Dr. Fruth will cast light on establishing an optimized business model, getting the right team on board, careful selection of market, the conceptualization of business and managing the actual rollout process.

 2. Rights and Wrongs of the Online Marketing World
  (2013-11-28, 13:00 CET)
  Understanding the marketing channels and having a sound reporting system are the key pillars to any online start-up. Dr. Fruth will explain Online Marketing channels including search engine marketing and affiliate marketing. Furthermore, key performance indicators and business intelligence reporting would be explicitly discussed to understand their impact on your business.

 3. Real-life case study for students – “Rabattkamp”
  All interested students will get the opportunity to work closely on an exciting case study on one of our ventures, CupoNation: “The Coupon Challenge”. CupoNation is one of the leading actors in the rapidly expanding international couponing market. This contest details would be published after the second webinar session and will run for two weeks in over 12 countries spread over 3 continents. The top winners from the contest would be awarded with a chance to The best participants from every country will be awarded an interview and will be considered for an Online Marketing or Business Development position at CupoNation or Rocket Internet. The overall winner can choose between a three-month internship in Munich with included accommodation or a MacBook Pro.

After every session, there will be time for your inquiries and questions concerning building up an online company.

All sessions will cover a mix of theory, tools and methods, examples and experiences from our international activities. Many of the topics discussed are exclusive and Rocket Internet internal praxis. Participants will get a profound understanding of Online Marketing for web businesses, key challenges, and opportunities. After the webinar you will get the opportunity to put your skills to the test in our contest;"CupoNations rabattkamp"

 

If you have any questions regarding the webinar please contact: david.horal@cuponation.se

How to sign up:

 1. Sign up by submitting your information in the form beneath.
 2. You will receive an e-mail with all the necessary information to participate.

Requirements:

 • Computer and a stable internet connection.

Lessons learned from building international start-ups


Rights and Wrongs of the Online Marketing World